اخبار

پیام تبریکی به تمام معارف دوستان!

        خدای را سپاس گزاریم که به ما توفیق عنایت فرمود تا  سایت انترنیتی را  تحت نام ریاست عمومی مرکز ساینس و تکنالوژی تعلیمی به زبان های دری؛ پشتو و انگلیسی جهت آموزش و  ارتقای دانش و معرفت با  ساینس و ریاضیات  ایجاد  تا برای تمام معارف دوستان ممد و رهنمای خوبی برای هموطنان گرامی باشد.

  چون اصطلاح آموزش در ذات خود ابزاری است که انسانها به وسیله آن به زندگی حرفه ای خویش شکل و صورت میدهند و آینده تابناک و درخشان را مطابق به میل و آرزوی خویش عیار میکنند و بر اساس داشتن شعور بر آن مسلط میشوند. همانا هیچ لحظه ی از زندگی انسانها خالی از آموزش نمی باشد، و هیچ انسان را در نمی یابیم که در زند گی خویش یاد نگرفته باشد و یا یاد نداده باشد. البته زیبایی زندگی هم در این است که انسان ها مدام در حال یاد دادن و یاد گرفتن هستند، دراین صورت میتوان یاد دادن و یاد گرفتن را واژه زنده بودن نام گذاری نمود. چون هر قدر یاد دادن ها و یاد گرفتن ها بهتر صورت بگیرد، زنده بودن و زنده گی با معنی و لذت بخش میگردد. طوریکه تجربه جهان متمدن به اثبات رسانیده است که انسان هر قدر بهتر تربیت و پرورش شود و آموزش را پیشه نماید به همان اندازه زمینه های بیشتر همچون: منفعت، کامگاری، سعادت، ترقی، انکشاف، بهزیستی، و بقای نسل را نصیب میگردد؛ و فرا تر از آن برای جامعه ی خود عضو فعال و کار آمد تلقی میگردد. و همه به همچون اشخاص آموزش دیده ضرورت داشته و ارج میگذارند.

      چون علم تجربی  مجموعه منظمی از نتایج تلاش انسان برای درک بهتر پدیده های عالم طبیعت است که به وسیله تجربه حاصل می‌شود. بناءً از رهبری وزارت محترم معارف ابراز امتنان و سپاسگزاری نموده که در ساختن  سایت متذکره ریاست عمومی مرکز ساینس را همکاری همه جانبه نموده است.

    به امید نظریات و انتقادات سالم و سودمند شما

                                                                   با احترام

                                                     پوهندوی سید اصغر حیدری

                                         رئیس عمومی مرکز ساینس و تکنالوژی تعلیمی